Monday, September 24, 2012

True LOVE...รักแท้...ถ้าใครรักเราจริง...จะมีอาการดังต่อไปนี้... ♥♥♥♥ อ่านเจอมาว่า ถ้าใครรักเราจริง จะมีอาการดังต่อไปนี้...

      ลองอ่านดูนะคะ น่าสนใจค่ะ :)

 


ก - เ ก็ บ คุ ณ ไ ว้ ใ น ใ จ
ข - เ ข้ า ใ จ คุ ณ

ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ คุ ณ
ง - ง้ อ คุ ณ เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า ผิ ด

จ - จั บ มื อ คุ ณ เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง คุ ณ

ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ คุ ณ
ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ คุ ณ ญ า ติ ดี กั บ คุ ณ เ ส ม อ

ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง คุ ณ
ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง คุ ณ

ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง คุ ณ เ ป ลี่ ย น ไ ป

ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ คุ ณ
น - นั บ ถื อ คุ ณ แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง คุ ณ

บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ คุ ณ
ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ คุ ณ ท้ อ

ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ คุ ณ เ ส ม อ
ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ คุ ณ

พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ คุ ณ
ฟ - ฟั ง คุ ณ เ ส ม อ

ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว คุ ณ
ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ คุ ณ

ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง คุ ณ
ร - รั ก ที่ คุ ณ เ ป็ น คุ ณ

ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง คุ ณ
ว - ไ ว้ ใ จ คุ ณ

ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง คุ ณ
ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว คุ ณ

ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง คุ ณ
อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ คุ ณ ไ ม่ เ ข้ า ใ จ

- เ ฮ ฮ า กั บ คุ ณ ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า  :D :D♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥ ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥ ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥ ♥♥ ♥♥  ♥♥  ♥♥  ♥♥ ♥♥ ♥♥  

รูปภาพ:
- http://2.bp.blogspot.com/_Cfv3-gD2P4k/TMz7xHDpYPI/AAAAAAAACUY/HhRxH-SpKys/s1600/love_moon_cats1.jpg
- http://www2.emmagem.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/laughing-couple.jpg

No comments:

Post a Comment