Sunday, September 2, 2012

Bruce Lee: Knowing Is Not Enough...

“Knowing is not enough, we must APPLY....
Willing is not enough, we must DO.”
― Bruce Lee

------------------------------------
ดีมากๆ ค่ะ...บรูซ ลี บอกว่า...
เพียง รู้ นั้นไม่พอ...เราต้อง นำมา "ประยุกต์ใช้" เป็น...
และ เพียงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำ นั้นไม่พอ...เราต้อง "ลงมือทำ" ด้วย


No comments:

Post a Comment