Friday, September 7, 2012

ธรรมะ ดีดี: ปล่อยวาง

"ปล่อยวาง"...สาธุ _/|\_
------------

วางได้...ใจมันก็เบา

ถือเอาไว้...ใจมันก็ทุกข์

อยากสุข...อยากเบา

เราต้องรู้จัก...ปล่อยวาง

 

 

------------

No comments:

Post a Comment