Sunday, August 12, 2012

Everybody is a genius

ทุกคนล้วนเป็นอัจฉริยะในแบบของตน...แต่ถ้าเราประเมินตัวเราผิดวิธี...เช่น วัดความสามารถของปลา ด้วยการให้ปลาปีนต้นไม้...เราก็จะคิดว่า เราช่างไม่เอาไหนซะเลยไปตลอดชีวิต...และ ขาดความมั่นใจในการทำอะไรให้ประสบความสำเร็จไปตลอดเลย
---------------------
“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”
― Albert Einstein

No comments:

Post a Comment