Sunday, August 12, 2012

Don't love or hate someone...UNTIL you know his/her true identity

สงสารเจ้าตัวน้อยสีเหลืองจัง...เขย่ง คอยาวเลย ค่ะ ...
-----------------------------
"อย่าเพิ่งรัก หรือ เกลียดใครบางคน...จนกว่าคุณจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขา"
"Don't love or hate someone...UNTIL you know his/her true identity."
~ ORJ

No comments:

Post a Comment